હેલ્પલાઇન નંબર

Toll Free : 1800 233 5500

અમદાવાદ પ્રાદેશિક કચેરી : 079-22822426
વડોદરા પ્રાદેશિક કચેરી : 0265-2438477
રાજકોટ પ્રાદેશિક કચેરી : 0281-2458488
સુરત પ્રાદેશિક કચેરી : 0261-2665195

 

Home


સુચના :-

૧. આપના Browser નું Pop-up Blocker off રાખવું.


Highlights

    SMS ALERT

    અરજીમાં મોબાઇલ નંબર આપવાથી પ્રવેશ માટેના SMS ALERT મળશે