સુચના :-
૧. આપના Browser નું Pop-up Blocker off રાખવું.


    SMS ALERT

    અરજીમાં મોબાઇલ નંબર આપવાથી પ્રવેશ માટેના SMS ALERT મળશે

Toll Free : 1800 233 5500

અમદાવાદ પ્રાદેશિક કચેરી : 079-22822426.
વડોદરા પ્રાદેશિક કચેરી : 0265-2438477
રાજકોટ પ્રાદેશિક કચેરી : 0281-2458488
સુરત પ્રાદેશિક કચેરી : 0261-2475195